Projekt : Harmonie v zaměstnání i rodině v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004072

Zahájení projektu 1. 9. 2017 – ukončení 31. 10. 2018

Co je cílem projektu?

 Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných pečujících o malé děti do 15 let s akcentem na osoby do 35 let v Jihomoravském kraji, a to prostřednictvím uceleného souboru aktivit projektu.

 Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Výběr účastníků do projektu - cílem aktivity bude oslovení a výběr vhodných účastníků z řad cílové skupiny projektu

Vstupní blok  - cílem aktivity bude seznámení účastníků s projektem a jeho výstupy za účelem probuzení jejich zájmu o absolvování všech vzdělávacích aktivit s cílem zvýšení šance na uplatnění na trhu práce a obnovení jejich pracovního sebevědomí, motivace a jejich aktivizace

 Počítačová gramotnost - účelem této klíčové aktivity bude obnovení nebo rozšíření počítačové gramotnosti účastníků projektu

 Job club speciál - cílem je motivace a důsledná aktivizace účastníků k uplatnění se na trhu práce nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.

Rekvalifikační kurzy - cílem aktivity bude doplnění kvalifikace účastníků na základě aktuální analýzy potřeb trhu práce

 Zprostředkování zaměstnání - cílem aktivity bude zajištění pracovních míst účastníkům projektu, které bude probíhat po celou dobu realizace projektu

Doprovodná opatření - cílem aktivity bude odstranění bariéry účasti na aktivitách zajištěním cestovného, příspěvku na péči o děti a závislé osoby a dalších nezbytných nákladů cílové skupiny souvisejících s aktivitami projektu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 8. 11. a 13.11. 2017 proběhl výběr účastníku do projektu aktivita K1.
Termíny aktivit projektu:
Listopad
1. Vstupní blok  14.11. -16. 11. 2017
2. Job Club  20. 11. -21. 11. 2017
Prosinec
1. Vstupní blok  4.12. - 6. 12. 2017
2. Job Club  7. 12. -8. 12. 2017
3. Počítačová gramotnost 11. 12. - 15. 12. 2017
 
cck brno on facebook