Název projektu: Integrace osob starších 50 let na trh práce

 

Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/D6.00277

Zahájení projektu: 1.11.2014

Ukončení projektu: 31.10.2015

 

Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je aktivizovat osoby pečující o osobu blízkou a nezaměstnané osoby starší 50 let, zabránit ztrátě jejich motivace pro hledání pracovního uplatnění a zabránit prohlubujícímu se pocitu frustrace z dlouhodobé nezaměstnanosti, která může vést k sociálnímu vyloučení. Cílem projektu je nabídnout této cílové skupině ucelený program vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce podle jejich individuálních potřeb. Důležitou součástí programu je zprostředkování zaměstnání.

 

Klíčové aktivity:

1) listopad 2014 - výběr cílové skupiny-účastníků projektu

2) prosinc 2014 -  Kurz pracovní psychodiagnostiky

3) lednen 2015 - Motivační kurz

4) únor - duben 2015 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

5) květen - říjen 2015 - Podpora uplatnění na trhu práce - zaměstnání úspěšných absolventů projektu

 

Průběh projektu:

Ve dnech 8., 9., 10., 11., 12. a 15.12.2014 probíhal kurz pracovní psychodiagnostiky v časové dotaci 5 vyučovacích hodin. Tento kurz se skládal ze dvou částí a to z úvodní společné a následně z individuální. Kurzu se zúčastnilo všech 12 osob. Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování.  

 

Ve dnech 12., 14., 15., 20., a 21.1.2015 probíhal motivační kurz v časové dotaci 50 vyučovacích hodin. Všichni účastníci se během kurzu zdokonalili jak v ústním, tak písemném projevu. Naučili se objektivně hodnotit reálné cíle, orientovat se na trhu práce, vypracovat životopis a motivační dopis. Analyzovali svoje slabé a silné stránky, seznámili se se základy pracovně  právního minima, absolvovali trénink psychosociálních dovedností. Vše si vyzkoušeli v modelových situacích. Cíl kurzu motivovat účastníky k pozitivním změnám v sebehodnocení a životní orientaci byl splněn. Kurzu se zúčastnilo všech 12 osob. Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování. 

 

Dne 4.2.2015  byl zahájen  akreditovaný ( akreditace MPSV ČR ) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, do kterého nastoupilo 13 osob. Tento kurz se skládá ze 100 hodin teorie a 55 hodin odborné praxe. Celkem 155  hodin. Pro teoretickou výuku jsou účastníci rozděleni do dvou skupin, ve kterých probíhá shodná výuka ve stejné časové dotaci  pod vedením stejných lektorů. V rámci teoretické výuky budou k dispozici lektorům a cílové skupině dataprojektor, projekční plátno a flipchart. Pro výkon praxe jsou účastníci rozděleni do dvojic (jedna trojice) a praxi vykonávají v pobytových sociálních službách provozovaných příjemcem dotace. Všem účastníkům kurzu jsou k dispozici odborné publikace pečovatelství a pomůcky pro výkon praxe. Závěrečné zkoušky jsou naplánované na 17.4.2015 a zahrnují písemný test, ústní obhajobu a praktickou zkoušku. Absolventi získají odborné znalosti a dovednosti pro výkon pracovníka v sociálních službách, obdrží osvědčení o absolvování s celostátní platností. Všem účastníkům  je zajištěno stravné. 

 

Dne 21.4.2015 proběhly závěrečné písemné a ústní zkoušky v zasedací místnosti úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno-město, Křenová 66, Brno. Byly vedeny pětičlennou zkušební komisí a to v čase 14-16 hodin. Zkoušek se účastnilo všech 13 osob. Všichni navštěvovali rekvalifikační kurz řádně, a to  jak teoretickou výuku, tak i praktickou. Zodpovědně se v praxi připravovali na výkon pozice pracovníka v sociálních službách, o práci se zajímali , byli iniciativní, tudíž závěrečné zkoušky absolvovali úspěšně a obdrželi osvědčení s celostátní platností. Praktické zkoušky absolvovali ve dvojicích, respektive jedna trojice, pod vedením lektorů praktické výuky v sociálním zařízení Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno-město , Ondřeje Veselého 5a,  Brno-Slatina v různých termínech, od 6.4. do 17.4.2015. Rovněž praktické zkoušky složili všichni úspěšně. S osmi  absolventy bylo po složení písemných, ústních zkoušek a praktické zkoušky zahájeno jednání o zaměstnání. Rekvalifikační kurz všechny účastníky dobře připravil k umístění na trh práce. Po celou dobu trvání rekvalifikačního kurzu bylo všem 13 účastníkům zajištěno stravné.

 

V rámci projektu došlo k plnění závěrečné aktivity projektu – podpora uplatnění na trhu práce. Celkem bylo na pozici pracovníka v sociálních službách zaměstnáno 7  úspěšných absolventů rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Dvě nová pracovní místa vznikla v Domově pro seniory v Brně na ul. Okružní, další 2 pracovní místa vznikla v Domově pro seniory v Brně na ulici Koniklecová a tři nová pracovní místa u Oblastního  spolku  Českého červeného kříže Brno-město, v zařízení  poskytující sociální služby, O. Veselého, Brno. Pracovní smlouvy s novými zaměstnanci byly podepsány dne 30.4.2015, s nástupem od 1.5.2015.  Zaměstnání předcházel nákup služby  zprostředkování zaměstnání pro 4 absolventy a to u  personální agentury , která disponovala povolením ke zprostředkování zaměstnání. Následovala  Žádost o posouzení a případné přidělení  podpory de minimis. Tato byla schválena MPSV pro: DPS Okružní, DPS Koniklecová a OS ČČK Brno-město. 

 

Od 1.5.2015 do 31.10.2015 probíhala klíčová aktivita 05 projektu  Podpora uplatnění na trhu práce. Všech 7  úspěšných absolventů, se kterými byly uzavřeny pracovní smlouvy se realizovalo  v zaměstnání na pozici pracovníka v sociálních službách. Během této doby uplatnili všechny nabyté znalosti a dovednosti z klíčových aktivit projektu – 02 Pracovní psychodiagnostiky,  03 Motivačního kurzu a hlavně 04 Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Jejich práci dozorovali jim nadřízení pracovníci na konkrétních pracovištích a ve všech případech byla shledána jako přínosná pro zařízení resp. pro samotné klienty. Péče o seniory je velice náročná jak fyzicky , tak po psychické stránce. Účastníci projektu si v provozu tuto zátěž uvědomili  a na základě dobré přípravy z aktivit projektu vše dobře zvládli. Svoje znalosti a dovednosti prohloubili, zdokonalili a získali jistotu ve výkonu tohoto povolání. Hlavní cíl celého projektu byl splněn. Absolventi získali uplatnění na trhu práce , odborné znalosti, životní orientaci , osobní rozvoj  a motivaci k dalším aktivitám v oblasti sociálních služeb.

Ze strany Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno, jakožto příjemce podpory , byla provedena kontrola Vyúčtování mzdových  nákladů  předložených zaměstnavatelem DPS Okružní, Brno a DPS Koniklecová Brno v souladu s  Dohodou o poskytnutí mzdového příspěvku na nově vytvořené pracovní místo a příspěvek byl proplacen v termínu.  

 

Celý projekt, resp. všechny klíčové aktivity projektu byly nastaveny tak, aby osobám z obou cílových skupin: 1.skupina  -   osoby nad 50 let , dlouhodobě nezaměstnané , vedené na Úřadu práce a  2. Skupina - osoby, které pečovaly o osobu blízkou a ztratily zaměstnání , poskytly ucelené vzdělání vedoucí k jejich uplatnitelnosti na trhu práce.  Ze 13 účastníků projektu a jeho klíčových aktivit bylo 7 zaměstnáno na pozici pracovníka v sociálních službách. Příjemce podpory Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno zaměstnal 3 pracovníky, z čehož 2 si ponechal i po skončení projektu. Ze 4 pracovních míst v DPS Koniklecová, Brno  a DPS Okružní, Brno si místo udržely další 2 osoby. Zbylí 3 účastníci byli v klíčových aktivitách projektu KA 2 – Pracovní psychodiagnostika, KA 3 – Motivační kurz a KA 4 – Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách obecně i odborně vzděláni  a proto nemají potíž s aktivním hledáním  pracovní místa. Cíleně se zajímají o pozice , které odbornost pracovníka v sociálních službách vyžadují. Uplatní se v zařízeních sociální péče a organizacích poskytující sociální služby. Aktivity projektu zaměřené na znevýhodněnou skupinu má pozitivní účinek na společnost a veřejný zájem. 

 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr

 
cck brno on facebook