Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město

v rámci Operačního Programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

realizuje projekt

Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti první pomoci a zdravotní péče pro garanty první pomoci na pracovišti

financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu

Projekt je realizován v období od dubna 2013 do května 2014. Cílem projektu je tvorba úvodního vzdělávacího kurzu první pomoci s pěti specifickými tematickými nadstavbovými moduly zaměřenými na:

• průmyslová poranění • ztrátová poranění • termická poranění • autonehody • závalová poranění

Cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání, osoby pracující v oblastech se zvýšenou pravděpodobností výskytu rizika poranění dle daného zaměření. Těmto osobám realizace zajistí bezplatné školení.

Obecným cílem projektu je, v souladu s výše uvedeným, rozvoj vzdělanostní společnosti prostřednictvím prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti, ve které je dlouhodobě identifikována zvýšená poptávka po specificky zaměřených vzdělávacích kurzech.

Stručný popis průběhu realizace projektu

Průběh realizace projektu zahrnoval inovaci obecné části vzdělávacího modulu a pět nově vzniklých tematických úzce vymezených modulů. Součástí byly rovněž základy pedagogiky a rétoriky.

Projekt zahrnoval přípravu zpracování a tvorbu kompletní podkladové dokumentace. Součástí bylo rovněž pilotní ověření všech nově vytvořených vzdělávacích modulů a jejich optimalizace na základě pilotáže.

Realizace projektu byla zahájena komunikací odborného koordinátora odborných aktivit spolu s tvůrci vzdělávacích materiálů, andragogem a osobami začleněnými do tvorby vzdělávacích modulů. Většina aktivit realizovaných při tvorbě byla týmová a probíhala na OS ČČK Brno-město. Výstupem byl vznik 16 hodinového vzdělávacího modulu, na který navazovalo 5 jednotlivých nadstavbových témat. Pokračování bylo pilotní ověření inovovaného i všech nově vzniklých výukových bloků na kurzu s 30 účastníky dalšího vzdělávání. Osloveny byly firmy a organizace v rámci JmK se zaměstnanci, kteří se dají profesně zařadit do rizikových skupin, pro které byl náš projekt určen. Ze zájemců bylo vytvořeno pět skupin podle největší pravděpodobnosti poranění vyplývající z jejich povolání. Pro všechny bylo uspořádáno úvodní dvoudenní školení základů první pomoci. Poté se rozdělili dle původního rozpisu a kombinovaná výuka teoretické a praktické části probíhá pro každou skupinu zvlášť za spolupráce lektora s figuranty a maskéry. Závěrečný den přešel do interaktivní výuky pro všechny společně, kdy byly v terénu nasimulovány jednotlivé typy zranění, při kterých zasahovala skupina frekventantů školení daného tématu u svého stanoviště. Všichni účastníci v závěru prošli všemi stanovištěm a alespoň orientačně byly seznámeni se správnými postupy ošetření. V Odpoledních hodinách opět v sídle OS ČČK Brno-město proběhlo hodnocení a připomínkování celého pětidenního kurzu formou dotazníku. Tyto byly vyhodnoceny a poznatky z nich spolu s vyjádřením lektorů, figurantů a ostatních účastníků byly využity k optimalizaci jednotlivých modulů. Každý účastník obdržel osvědčení o absolvování. 

Dosažené cíle projektu

Dosaženým cílem projektu byla úspěšná tvorba komplexního vzdělávacího programu zaměřeného na problematiku dalšího vzdělávání garantů PP na pracovišti. Tento se v organizaci stává interním školitelem první předlékařské pomoci pro ostatní zaměstnance a rovněž i osobou, která první pomoc poskytuje. Vznikl tak jeden společný obecný základ všeobecné první pomoci a dalších pět vzdělávacích modulů se zaměřením na „Průmyslová-chemická poranění“, „Ztrátová poranění“, Termická poranění“, Závalová poranění“ a „Autonehodu“. Nové vzdělávací moduly vznikly na základě výsledků pilotáže jako optimalizované podklady určené způsobilému týmu lektorů k dalšímu vzdělávání zaměstnanců. Byla vydána brožura, popisující krizový stav s návodem na jeho řešení.

15.01.2014 14:25:16 Jonáš Holásek

SPECIÁLNÍ NABÍDKA KURZU První Pomoci

download
Klikni pro zobrazení nabídky kurzu 
 
cck brno on facebook