23.03.2007 00:00:00 Jonáš Holásek

Závěrečné zhodnocení 1.běhu školení

 

kolitel poskytovatel první pomoci 14.3. – 16.3.2007 Rožnov pod Radhoštěm

Školení probíhalo podle plánu. Frekventanti se opět sešli a ubytovali se do oběda 14.3. 2007. Přednášky začaly Zákony o zdraví ze Zákoníku práce. O jejich důležitosti, plnění na pracovištích případně o řešení problémů u úrazů se také bouřlivě diskutovalo. Dále výuka pokračovala ve využívání kardiopulmonálního defibrilátoru s nácvikem a procvičením. Defibrilátor je přístroj, který by měl být do budoucna na všech místech s větším počtem osob, (letiště,nádraží atd.), aby se mohl použít při zástavě dechu a srdeční činnosti.. Následovalo zopakování první pomoci a pokračovalo se v tématech, která ještě nebyla probrána. Zaměřili jsme se na polohování při různých zraněních a úrazech.. Probrali jsme užívání a obsah lékárničky. Seznámili jsme zúčastněné s historií Červeného kříže, Humanitárním právem, činností Červeného kříže. Druhý den byl zahájen výcvikem v bazénu, kde jsme se zaměřili na záchranu tonoucího, na záchranné chvaty, na tažení tonoucího a jeho vytažení z bazénu nebo volné vody. Každý si mohl vyzkoušet záchranu na kolegovi. Pokračovali jsme v procvičováním praktických situací. Všichni museli absolvovat test ze zdravotnických znalostí. Dále následovaly praktické zkoušky. Každý samostatně ošetřil pět vytypovaných zranění, včetně zástavy dýchání a srdeční činnosti – tzv. minuty pravdy. Poslední den jsme hodnotili testy a úroveň ošetření první pomoci. Účastníci předvedli vlastní přednášku na vybraná témata. Hodnotila se rétorika, přístup absolventa a zaujetí posluchačů daným tématem. Zkušební komise složená z MUDr. Jaromíra Hrabovského, Csc., pracovníků OS ČČK, a zdravotnického instruktora zhodnotila znalosti posluchačů a mohla říci, že znalosti účastníků mimo dvou byly výborné a u dvou byly dobré. Všichni prokázali získané znalosti a doufáme, že je uplatní na svých pracovištích. Na závěr byly předány certifikáty a legitimace Školitel poskytovatel první pomoci.

V Brně dne 20.3.2007

Zapsala: Eva Vaňharová

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2007
 
cck brno on facebook