08.12.2005 00:00:00 Vladan Vlk

Červený kříž a půlměsíc doplnil krystal

 

Mezinárodní zdravotnické hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce má od čtvrtka nový znak - Červený krystal. Ten by měl po desítkách let umožnit vstup Izraeli. Představitelé celosvětové instituce ho přes odpor muslimských zemí schválili v Ženevě.

Nejsilněji proti dodatečnému znaku Mezinárodního hnutí Červeného kříže (MHČK) protestovala Sýrie, která si jako podmínku pro schválení kladla požadavek humanitárního přístupu na Golanské výšiny. Ty Izrael anektoval v roce 1981.

Snahy Švýcarska, které se snažilo zprostředkovat dohodu mezi znesvářenými zeměmi, byly marné, a proto došlo i na hlasování.
To proběhlo celkem jednoznačně: 98 členských zemí hlasovalo pro, 27 bylo proti a deset se hlasování zdrželo. Proti byly především arabské a muslimské země, kterým je v organizaci vyhrazen znak půlměsíce.

"Nejdůležitější je výsledek, na čísla či hlasy si zítra nikdo nevzpomene," prohlásil šéf izraelské zdravotnické organizace Magen David Adon (Červená Davidova hvězda) Noam Jifrach. Znaky mají chránit

Kořeny mezinárodní organizace sahají až do poloviny 19. století - k bitvě u italského Solferina z roku 1859. Červený kříž, půlměsíc a nyní i krystal mají za úkol především chránit zdravotníky ve válečných konfliktech. První společnost Červeného kříže založil švýcarský obchodník Henri Dunant poté, co viděl u Solferina 40 tisíc rakouských a francouzských vojáků, padlých i těch, kteří umírali bez jakékoli pomoci.

Slavnostní představení nového znaku - červeného krystalu

8. prosince 2005 v Ženevě byla přijala po mimořádně složitých jednáních Diplomatická konference zástupců 192 vlád zemí Ženevských úmluv svolaná do Ženevy od 5.12. návrh III. Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám o ochraně obětí válek (1949). Jeho předmětem je zavedení dodatkového rozeznávacího znaku, kterým je tzv. červený krystal (červený čtvercový rám postavený na hrotu).

Státy, které se stanou smluvními stranami III. DP, se budou moci rozhodnout pro jeho užívání jak v ochranném významu, tak i ve významu identifikačním pro národní společnosti (v tom případě bude doprostřed doplněn znak národní společnosti). Navíc smluvní strana (stát), která si rozhodne ponechat svůj znak dosavadní (červený kříž nebo červený půlměsíc), má právo dočasně v mimořádných podmínkách, kdyby jí dosavadní znak ochranu nezaručoval, užít znaku červeného krystalu. Stejné právo má její národní společnost ČK nebo ČP i Mezinárodní výbor ČK, Mezinárodní federace ČK a ČP. Mise OSN mají volný výběr z ČK/ČP/ČLS/ČKr.*

Protokol nemá (samozřejmě) žádné právní účinky vůči zemím, které nebudou jeho smluvními stranami. Názvy národních společností se nemění. Název Hnutí ČK a ČP se nemění, stejně jako název MV ČK a MF ČK a ČP. Pravidla pro užívání ČKr jsou shodná s pravidly pro užívání ČK a ČP. Mezinárodní výbor ČK, jako předkladatel návrhu, v prohlášení vydaném po jeho přijetí vyslovil přesvědčení, že nový znak přispěje ke zvýšení jednoty a universality Hnutí ČK a ČP, jakož i zvýšení bezpečnosti humanitárního personálu v krizových oblastech.

Protokol vstoupí v platnost 6 měsíců po uložení alespoň 2 ratifikačních listin.

Přijetí III. DP předcházel podpis Memoranda o porozumění mezi Palestinským ČP a Společností Davidovy hvězdy (MDA), který upravuje územní působnost obou organizací (28.11.).

Nevyřešen zůstává vztah mezi Syrským ČP a MDA.

Stálá komise ČK a ČP svolá na jaro příštího roku Mezinárodní konferenci ČK a ČP, které bude předložen návrh změny Stanov Hnutí. Tento umožní národním společnostem užívat ČKr a poté bude možné jednat o uznání MDA za národní společnost a jejím přijetí do Hnutí.

K přijetí protokolu nedošlo konsensem (poměr hlasů 98:27). Závěrečný akt bude podepsán dodatečně. Členem vladní delegace ČR na jednaních v Ženevě byl i prezident Českého červeného kříže.

zdroje: www.idnes.cz a www.cck-cr.cz

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2005
 
cck brno on facebook